<< February 2020 >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
     
1  A95: 1,400€/l
 DSL: 1,258€/l
 LPG: 0,641€/l 
2  A95: 1,397€/l
 DSL: 1,252€/l
 LPG: 0,641€/l 
3  A95: 1,394€/l
 DSL: 1,248€/l
 LPG: 0,641€/l 
4  A95: 1,387€/l
 DSL: 1,236€/l
 LPG: 0,641€/l 
5  A95: 1,383€/l
 DSL: 1,228€/l
 LPG: 0,641€/l 
6  A95: 1,387€/l
 DSL: 1,233€/l
 LPG: 0,641€/l 
7  A95: 1,394€/l
 DSL: 1,242€/l
 LPG: 0,641€/l 
8  A95: 1,401€/l
 DSL: 1,248€/l
 LPG: 0,641€/l 
9  A95: 1,393€/l
 DSL: 1,241€/l
 LPG: 0,641€/l 
10  A95: 1,392€/l
 DSL: 1,240€/l
 LPG: 0,641€/l 
11  A95: 1,387€/l
 DSL: 1,233€/l
 LPG: 0,640€/l 
12  A95: 1,384€/l
 DSL: 1,229€/l
 LPG: 0,638€/l 
13  A95: 1,391€/l
 DSL: 1,235€/l
 LPG: 0,638€/l 
14  A95: 1,402€/l
 DSL: 1,243€/l
 LPG: 0,638€/l 
15  A95: 1,408€/l
 DSL: 1,244€/l
 LPG: 0,637€/l 
16  A95: 1,403€/l
 DSL: 1,240€/l
 LPG: 0,637€/l 
17  A95: 1,404€/l
 DSL: 1,240€/l
 LPG: 0,635€/l 
18  A95: 1,406€/l
 DSL: 1,236€/l
 LPG: 0,634€/l 
19  A95: 1,403€/l
 DSL: 1,234€/l
 LPG: 0,634€/l 
20  A95: 1,409€/l
 DSL: 1,237€/l
 LPG: 0,633€/l 
21  A95: 1,422€/l
 DSL: 1,244€/l
 LPG: 0,633€/l 
22  A95: 1,431€/l
 DSL: 1,248€/l
 LPG: 0,633€/l 
23  A95: 1,423€/l
 DSL: 1,241€/l
 LPG: 0,633€/l 
24  A95: 1,415€/l
 DSL: 1,235€/l
 LPG: 0,632€/l 
25  A95: 1,407€/l
 DSL: 1,226€/l
 LPG: 0,635€/l 
26  A95: 1,403€/l
 DSL: 1,222€/l
 LPG: 0,632€/l 
27  A95: 1,388€/l
 DSL: 1,209€/l
 LPG: 0,631€/l 
28  A95: 1,381€/l
 DSL: 1,204€/l
 LPG: 0,631€/l 
29  A95: 1,380€/l
 DSL: 1,201€/l
 LPG: 0,631€/l